ساختار مسئولیت اجتماعی مجتمع فولاد یزد

مجتمع فولاد یزد، بعنوان مجموعه ای پیشرو و شاخص در حوزه های تولید، کیفیت، صادرات و توسعه نگری در میان تولید کنندگان محصولات فولادی در کشور شناخته می شود که هموراه همراستا با رشد و توسعه اقتصادی خود، به تحقق اهداف کسب و کار مسئولانه، خوشنامی برند و تامین منافع اجتماعی و احترام به ذینفعان خود اندیشیده است. حاصل و نمود عینی و ساختارمند این اندیشه و دغدغه مندی مسئولانه، آغاز پیاده سازی ساختار مسئولیت اجتماعی در این مجتمع می باشد که با هدف دستیابی به توسعه پایدار و آینده نگرانه با سه رویکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. به تعبیر دیگر، فولاد یزد می کوشد ضمن رعایت شاخص ها و استاندارد های زیست محیطی، رشد و توسعه اقتصادی خود را با رویکرد تامین منافع و نیازهای اجتماعی، ذینفعان و جامعه پیرامونی محل استقرار، دنبال کند.

دومین رویداد نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی

دی ماه 1402

حضور هلدینگ فولاد یزد به عنوان واحد منتخب استان یزد در نمایشگاه مدیریت بحران